• Nabava1

Modul je nastao na osnovu potreba korisnika PIS-a da prate i analiziraju protok i zalihe roba, kako bi mogli donositi poslovne odluke sa aspekta nabavke robe, a kao takav predstavlja neizostavan dio robnog i maloprodajnog poslovanja.

Aplikacija omogućuje izradu:

- Narudžba za eksterne dobavljače
- Simultane narudžbe za više maloprodajnih objekata

Kroz aplikaciju se također evidentiraju ugovori sa dobavljačima i bitne značajke ugovora. Svrha ovog šifranta je da se prilikom definiranja narudžbenice dohvati/selektira važeći ugovor, koji za sobom povlači ostale bitne elemente, te ih ugrađuje u samu narudžbenicu.

Značaj narudžbenice ogleda se u tome da kupac pismenim dokumentom jasno izražava svoje namjere, a dobavljaču je dokument dokaz šta je kupac naručio, na osnovu kojeg on formira fakturu.

Ostali moduli iz oblasti Robno / materijalno